Jump to Navigation

發表新回應

<h2>Tin Mới Nhất</h2> C&aacute;c sản phẩm n&agrave;y l&agrave; một phần của chuỗi thiết bị gia dụng th&ocirc;ng minh m&agrave; g&atilde; khổng lồ c&ocirc;ng nghệ Trung Quốc đang ph&aacute;t triển. Ch&uacute;ng c&oacute; thể được sử dụng để gi&aacute;m s&aacute;t ng&ocirc;i nh&agrave; của bạn từ xa hoặc thậm ch&iacute; th&ocirc;ng b&aacute;o cho bạn về việc x&acirc;m nhập bất hợp ph&aacute;p trong trường hợp xấu nhất. Một t&iacute;nh năng kh&aacute; quan trọng đối với nhiều người cho digicam PTZ đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; khả năng che chắn c&aacute;c phần ri&ecirc;ng tư.

<h3>+ Camera Ptz Wireless (Camera Ptz Ip Wifi)</h3> Khả năng ph&oacute;ng to h&igrave;nh ảnh của một camera PTZ l&agrave; một sự kết hợp của zoom kỹ thuật số v&agrave; khả năng zoom quang học. Ngo&agrave;i những vị tr&iacute; đ&atilde; được định sẵn, th&igrave; Camera PTZ c&ograve;n c&oacute; thể thiết lập th&ecirc;m khi c&oacute; sự thay đổi cụ thể n&agrave;o đ&oacute; xảy ra.

<h4>1 ƯU đIểm Của Camera Ptz</h4> Chức năng n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; thể sẽ gi&uacute;p che chắn được những điều m&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng muốn nh&igrave;n trong Camera gi&aacute;m s&aacute;t. Ch&uacute;ng c&oacute; thể sẽ được giữ y&ecirc;n hay sẽ được đổi thay k&iacute;ch cỡ t&ugrave;y &yacute; để bảo đảm cho những g&igrave; được che dấu sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n được che dấu. C&oacute; thể hiểu rằng chức năng n&agrave;y sẽ gi&uacute;p cho bạn kh&ocirc;ng bị lộ được những th&ocirc;ng tin nhạy cảm của m&igrave;nh. Loại camera PTZ dome ng&agrave;y nay c&ograve;n được t&iacute;ch hợp th&ecirc;m nhiều t&iacute;nh năng mới, hữu &iacute;ch như khả năng ph&aacute;t hiện chuyển động. Đối với digicam IP speed dome, việc điều khiển được thực hiện th&ocirc;ng qua phần mềm hoặc tr&igrave;nh duyệt web. PTZ l&agrave; thuật ngữ viết tắt của Pan Tilt Zoom từ digital camera Scan tức xoay, nghi&ecirc;ng l&ecirc;n-xuống v&agrave; h&igrave;nh ảnh thu ph&oacute;ng. PTZ c&oacute; thể đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu n&agrave;y do sự kết hợp của c&aacute;c ống k&iacute;nh với ch&acirc;n đế v&agrave; khả năng thu h&igrave;nh ảnh độ ph&acirc;n giải lớn.

<h3>Camera Ptz L&agrave; G&igrave;? Hướng Dẫn C&agrave;i đặT Camera Ptz Dahua, Hikvision, Vantech</h3> Chức năng n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng gi&uacute;p cho digicam gi&aacute;m s&aacute;t tự động quay ngang dọc, qua lại để theo d&otilde;i một đối tượng hay mục ti&ecirc;u hay một vật thể chuyển động trong tầm gi&aacute;m s&aacute;t của digital camera. N&oacute; gi&uacute;p cho người sử dụng xử l&yacute; theo d&otilde;i ngay lập tức mọi sự việc xảy ra ngay tại vị tr&iacute; quan s&aacute;t tr&ecirc;n c&aacute;c m&agrave;n h&igrave;nh quan s&aacute;t trung t&acirc;m khi kết hợp th&ecirc;m với chức năng b&aacute;o động. Camera PTZ l&agrave; digicam c&oacute; khả năng xoay, nghi&ecirc;ng v&agrave; thu ph&oacute;ng ống k&iacute;nh của ch&uacute;ng. Trong lịch sử, hầu hết c&aacute;c digicam PTZ đều sử dụng động cơ điện hoặc thủy lực để thực hiện c&aacute;c chức năng n&agrave;y. Camera PTZ c&oacute; thể được điều khiển th&ocirc;ng qua distant – điều khiển từ xa hoặc tự động điều chỉnh ( t&ugrave;y h&atilde;ng hoặc t&iacute;nh năng sản phẩm được trang bị). Đến với An Th&agrave;nh Phat l&agrave; với sự chất lượng, ưu đ&atilde;i đặt nhu cầu l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute;.

<ul>

<li>Ch&uacute;ng c&oacute; thể được sử dụng để gi&aacute;m s&aacute;t ng&ocirc;i nh&agrave; của bạn từ xa hoặc thậm ch&iacute; th&ocirc;ng b&aacute;o cho bạn về việc x&acirc;m nhập bất hợp ph&aacute;p trong trường hợp xấu nhất.</li>

<li>C&aacute;c sản phẩm n&agrave;y l&agrave; một phần của chuỗi thiết bị gia dụng th&ocirc;ng minh m&agrave; g&atilde; khổng lồ c&ocirc;ng nghệ Trung Quốc đang ph&aacute;t triển.</li>

<li>Trong khi một số thiết bị ePTZ “lai” c&oacute; thể c&oacute; th&agrave;nh phần cơ học cho ph&eacute;p ch&uacute;ng quan s&aacute;t mọi hướng, ch&uacute;ng thường được sử dụng trong c&aacute;c thiết kế cố định như Camera quan s&aacute;t v&agrave; webcam.</li>

<li>Sự kh&aacute;c biệt ch&iacute;nh giữa thiết bị PTZ v&agrave; ePTZ l&agrave; t&ugrave;y chọn cho việc thu ph&oacute;ng h&igrave;nh ảnh v&agrave; thu thập h&igrave;nh ảnh.</li>

<li>Một t&iacute;nh năng kh&aacute; quan trọng đối với nhiều người cho digital camera PTZ đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; khả năng che chắn c&aacute;c phần ri&ecirc;ng tư.</li>

</ul> B&ecirc;n cạnh đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; t&iacute;nh năng theo d&otilde;i mọi h&agrave;nh động một c&aacute;ch tối ưu. Với t&iacute;nh năng n&agrave;y bạn c&oacute; thể lập tr&igrave;nh theo &yacute; m&igrave;nh, c&oacute; thể l&agrave; ngay khi ph&aacute;t hi

http://camerawifihd.com/ ện c&oacute; chuyển động nghi vấn n&agrave;o đ&oacute;, Camera PTZ sẽ tự động theo d&otilde;i ngay đối tượng. V&iacute; dụ c&oacute; chuyển động n&agrave;o đ&oacute; hay l&agrave; một tiếng ồn nhẹ hoặc l&agrave; c&oacute; sự thay đổi về nhiệt độ.

https://www.4shared.com/office/-BCP1Ybrea/25Which_brand_of_security_came... được thực helloện khi c&aacute;c thiết bị như b&aacute;o động ch&aacute;y, m&aacute;y d&ograve; chuyển động được kết nối với Camera PTZ. Như vậy hệ thống của Camera PTZ sẽ gi&uacute;p cho bạn c&oacute; thể giảm được đ&aacute;ng kể những sự cố ngo&agrave;i &yacute; muốn. Camera PTZ c&oacute; nghĩa l&agrave; digital camera velocity dome, đ&acirc;y l&agrave; thiết bị ghi h&igrave;nh được thiết kế rất đặc biệt, từ bộ ph&acirc;n ghi h&igrave;nh b&ecirc;n trong cho đến d&aacute;ng h&igrave;nh sở hữu b&ecirc;n ngo&agrave;i. Hai thiết bị gia dụng th&ocirc;ng minh bao gồm Mi Smart Camera PTZ v&agrave; PTZ Pro. Độ bền của camera Dahua cũng rất tốt, c&oacute; thể hoạt động ổn định từ 5 – 7 năm. Khi kết hợp camera quan s&aacute;t cố định với digital camera PTZ, bạn sẽ c&oacute; một hệ thống camera quan s&aacute;t hoạt động ho&agrave;n hảo. Camera cố định c&oacute; thể cho bạn quan s&aacute;t một vị tr&iacute; quan trọng mọi l&uacute;c kết hợp với digital camera PTZ để c&oacute; thể gi&aacute;m s&aacute;t mọi thứ xung quanh. V&igrave; thế, hệ thống digital camera quan s&aacute;t của bạn sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; điểm m&ugrave;, điểm chết để kẻ xấu c&oacute; thể lợi dụng.

Về cơ bản, hai thiết bị n&agrave;y đ&oacute;ng vai tr&ograve; như l&agrave; digicam an ninh trong nh&agrave;. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng Mi Smart Camera PTZ v&agrave; PTZ Pro để gi&aacute;m s&aacute;t nh&agrave; từ xa hoặc nhận th&ocirc;ng b&aacute;o khi c&oacute; kẻ đột nhập tr&aacute;i ph&eacute;p. Camera PTZ Dahua cũng được trang bị c&ocirc;ng nghệ h&igrave;nh ảnh HD – CVI nổi tiếng như những mẫu digital camera của h&atilde;ng. Với c&ocirc;ng nghệ h&igrave;nh ảnh ti&ecirc;n tiến n&agrave;y, camera PTZ của Dahua sẽ cho bạn trải nghiệm tuyệt vời với h&igrave;nh ảnh v&ocirc; c&ugrave;ng sắc n&eacute;t. Sự kh&aacute;c biệt ch&iacute;nh giữa thiết bị PTZ v&agrave; ePTZ l&agrave; t&ugrave;y chọn cho việc thu ph&oacute;ng h&igrave;nh ảnh v&agrave; thu thập h&igrave;nh ảnh. Trong khi một số thiết bị ePTZ “lai” c&oacute; thể c&oacute; th&agrave;nh phần cơ học cho ph&eacute;p ch&uacute;ng quan s&aacute;t mọi hướng, ch&uacute;ng thường được sử dụng trong c&aacute;c thiết kế cố định như Camera quan s&aacute;t v&agrave; webcam. Camera PTZ sẽ l&agrave; giải ph&aacute;p ho&agrave;n hảo nếu bạn lựa chọn kết hợp lắp đặt với digicam quan s&aacute;t cố định. Bởi v&igrave; digicam PTZ sẽ gi&uacute;p bạn quan s&aacute;t ở những khu vực nhất định cần c&oacute; h&igrave;nh ảnh 24/24, điều khiển quay, qu&eacute;t, zoom v&agrave;o những khu vực nhất định khi cần thiết. Nhiều digital camera PTZ c&oacute; khả năng lập tr&igrave;nh với nhiều vị tr&iacute; ấn định sẵn v&agrave; c&oacute; thể được thực hiện để khảo s&aacute;t qua lại c&aacute;c địa điểm n&agrave;y một c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n. Một chiếc digital camera PTZ bao gồm một khối digital camera đặt b&ecirc;n trong một khung vỏ h&igrave;nh b&aacute;n cầu (dome) được thiết kế với khả năng chống lại c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n x&acirc;m nhập từ b&ecirc;n ngo&agrave;i như nước v&agrave; bụi. Việc điều khiển camera PTZ được thực hiện th&ocirc;ng qua hai sợi d&acirc;y RS485 v&agrave; giao thức thường được sử dụng rộng r&atilde;i l&agrave; Pelco-D. Khả năng n&agrave;y gi&uacute;p che chắn những phần kh&ocirc;ng muốn nh&igrave;n thấy của digital camera gi&aacute;m s&aacute;t gọi l&agrave; c&aacute;c mặt nạ. C&aacute;c mặt nạ n&agrave;y c&oacute; thể được giữ y&ecirc;n hay thay đổi k&iacute;ch cỡ để đảm bảo những g&igrave; được che dấu sau mặt nạ sẽ lu&ocirc;n được che dấu. Gi&uacute;p tr&aacute;nh lộ c&aacute;c th&ocirc;ng tin nhạy cảm, kh&ocirc;ng cần thiết của người sử dụng. Đặc biệt, Camera ptz sẽ l&agrave; giải ph&aacute;p ho&agrave;n hảo nếu bạn lựa chọn kết hợp lắp đặt với digicam quan s&aacute;t cố định. Ch&uacute;ng t&ocirc;i n&oacute; vậy bởi v&igrave; digital camera cố định sẽ gi&uacute;p bạn quan s&aacute;t ở những khu vực nhất định cần c&oacute; h&igrave;nh ảnh 24/24 trong khi đ&oacute; digital camera ptz sẽ sử dụng để điều khiển quay, qu&eacute;t, zoom v&agrave;o những khu vực nhất định khi cần thiết. SNC-RS44P l&agrave; d&ograve;ngcamera PTZ tốc độ cao thế hệ mới nhất (thế hệ thứ 5), c&oacute; khả năng quay ngang 360 độ v&agrave; nghi&ecirc;ng l&ecirc;n 210 độ. C&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; h&igrave;nh ảnh mới nhất như XDNR gi&uacute;p giảm nhiễu, v&agrave; Visibility Enhancer (VE) cho ph&eacute;p digital camera sử dụng được trong nhiều ứng dụng. Đặc biệt, khi kết hợp với camera quan s&aacute;t cố định sẽ cho bạn giải ph&aacute;p digital camera ho&agrave;n hảo. Camera quan s&aacute;t cố định sẽ cho ph&eacute;p bạn quan s&aacute;t một khu vực nhất định trong khi camera PTZ c&oacute; thể sử dụng để quay qu&eacute;t, zoom v&agrave;o những khu vực cần thiết. Camera PTZ IP Wifi c&ograve;n được người d&ugrave;ng gọi th&acirc;n mật với c&aacute;i t&ecirc;n quen thuộc kh&aacute;c l&agrave; Camera IP Wifi. Đ&acirc;y l&agrave; thiết bị ghi h&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ mới với nhiều tiện &iacute;ch ưu việt, ch&uacute;ng hoạt động lập theo h&igrave;nh thức kết nối v&agrave; truyền tải h&igrave;nh ảnh trực tiếp cho người d&ugrave;ng qua mạng Ineternet (wifi). Đặc biệt, bằng c&aacute;c thiết bị di động như Điện thoại, M&aacute;y t&iacute;nh bảng, Lap high… người d&ugrave;ng c&oacute; thể thoải m&aacute;i theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t khu vực lắp camera th&ocirc;ng qua ứng dụng miễn ph&iacute; trọn đời. Ngo&agrave;i ra một t&iacute;nh năng cực kỳ quan trọng của Camera PTZ l&agrave; khả năng che chắn được những phần ri&ecirc;ng tư. Ưu điểm nữa của Camera PTZ l&agrave; n&oacute; c&oacute; khả năng xoay được 360 độ, đồng thời mắt qu&eacute;t h&igrave;nh ảnh dọc – ngang với one hundred eighty độ. Ch&uacute;ng lu&ocirc;n đảm bảo hoạt động linh hoạt mỗi khi bạn muốn di chuyển Camera ra chỗ kh&aacute;c để c&oacute; thể quan s&aacute;t những nơi m&agrave; m&igrave;nh muốn.Main menu 2

by Dr. Radut.