Jump to Navigation

發表新回應

Thoái Hóa Cột Sống Lưng Dưới: Căn Nguyên, Triệu Chứng, Chẩn đoán Và Chữa Trị

<p> Tuy nhi&ecirc;n, steroid cũng c&oacute; c&ocirc;ng dụng phụ, v&igrave; vậy b&aacute;c sĩ thường sẽ nỗ lực hạn chế d&ugrave;ng. Kh&ocirc;ng c&oacute; chữa trị n&agrave;o c&oacute; thể trị triệt để qu&aacute; tr&igrave;nh tho&aacute;i h&oacute;a cột sống bởi v&igrave; n&oacute; l&agrave; trật tự tự nhi&ecirc;n. Tho&aacute;i h&oacute;a cột sống l&agrave; bệnh g&igrave;? Những yếu tố n&agrave;o l&agrave;m tăng nguy cơ mắc bệnh tho&aacute;i h&oacute;a cột sống? Thực hiện hoạt động thể chất: Tập thể dục t&aacute;c động mức độ nhẹ như bơi lội hoặc đi bộ, c&oacute; thể gi&uacute;p duy tr&igrave; sự mềm mỏng v&agrave; tăng cường sức mạnh cơ bắp hỗ trợ cột sống. C&aacute;c b&agrave;i tập tăng cường cơ bắp. Thừa c&acirc;n sẽ tạo sức &eacute;p l&ecirc;n c&aacute;c khớp như đầu gối, cột sống, h&ocirc;ng, mắt c&aacute; ch&acirc;n v&agrave; chi dưới. L&yacute; do n&agrave;o g&acirc;y l&ecirc;n bệnh tho&aacute;i h&oacute;a cột sống? Những phương ph&aacute;p n&agrave;o d&ugrave;ng để chữa trị bệnh tho&aacute;i h&oacute;a cột sống?</p>

<p> Th&agrave;nh quả l&agrave; bạn c&oacute; thể gặp phải một số biểu hiện của tho&aacute;i h&oacute;a cột sống. Bạn c&oacute; thể gặp c&aacute;c biểu hiện kh&aacute;c kh&ocirc;ng được kể. Những th&ocirc;ng tin được ph&acirc;n phối kh&ocirc;ng thể thay thế cho lời khuy&ecirc;n của c&aacute;c chuy&ecirc;n vi&ecirc;n y tế. Kh&ocirc;ng chịu được những cơn đau nhức suốt ng&agrave;y đ&ecirc;m, anh phải bỏ nghề l&aacute;i ghe, nằm liệt suốt 3 th&aacute;ng. Anh Mạnh khởi đầu c&oacute; những biểu hiện đau nh&oacute;i xương khớp khoảng 1 - 2 năm trước, mua thuốc uống th&igrave; đỡ nhưng rồi cơn đau lại t&aacute;i ph&aacute;t. Uống hết 6 hộp Cốt Tho&aacute;i Vương, c&aacute;c biểu hiện của anh 10 phần đ&atilde; giảm được 7 - 8, khớp ch&acirc;n kh&ocirc;ng sưng đau nữa, lưng kh&ocirc;ng nhức, kh&ocirc;ng t&ecirc;, ăn ngủ tốt. Th&ocirc;ng thường, tho&aacute;i h&oacute;a cột sống được d&ugrave;ng để m&ocirc; tả chứng vi&ecirc;m xương khớp của cột sống. Tho&aacute;i h&oacute;a cột sống l&agrave; một thuật ngữ y khoa, bao gồm gai cột sống v&agrave; tho&aacute;i h&oacute;a đĩa đốt sống. Những dấu hiệu v&agrave; biểu hiện của bệnh tho&aacute;i h&oacute;a cột sống l&agrave; g&igrave;?</p>

<p> Nếu bạn c&oacute; bất cứ t&iacute;n hiệu hoặc biểu hiện n&ecirc;u tr&ecirc;n hoặc c&oacute; bất kỳ c&acirc;u hỏi n&agrave;o, xin vui l&ograve;ng tham khảo &yacute; kiến b&aacute;c sĩ. B&aacute;c sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật nếu người bệnh c&oacute; c&aacute;c triệu chứng nặng v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i m&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p chữa trị kh&aacute;c kh&ocirc;ng hiệu quả. Phẫu thuật. Thầy thuốc sẽ đề nghị phẫu thuật nếu hệ thống thần kinh bị hư hỏng hoặc việc đi bộ trở th&agrave;nh rất ngặt ngh&egrave;o. Khi bạn gi&agrave; đi, xương v&agrave; d&acirc;y chằng ở cột sống trở th&agrave;nh yếu, dẫn tới t&igrave;nh trạng gai cột sống (vi&ecirc;m xương khớp). Tho&aacute;i h&oacute;a cột sống c&oacute; thể xảy ra ở v&ugrave;ng cột sống cổ, cột sống ngực (tr&ecirc;n v&agrave; giữa lưng) hoặc cột sống lưng (phần dưới trở lại). Những ai thường mắc phải bệnh tho&aacute;i h&oacute;a cột sống? Những th&oacute;i quen sinh hoạt n&agrave;o gi&uacute;p bạn hạn chế diễn tiến của bệnh tho&aacute;i h&oacute;a cột sống? Nhưng do uống thuốc t&acirc;y bị h&ocirc;i miệng, nuốt đắng, &ecirc; răng n&ecirc;n anh kh&ocirc;ng uống nữa chỉ d&ugrave;ng Cốt Tho&aacute;i Vương.</p>

<p> Thuốc giảm đau kh&ocirc;ng k&ecirc; đơn: Thuốc chống vi&ecirc;m kh&ocirc;ng steroid (NSAID) c&oacute; thể gi&uacute;p &iacute;ch. Thực phẩm gi&agrave;u vitamin C, c&aacute;c axit b&eacute;o omega-3 c&oacute; thể gi&uacute;p &iacute;ch. https://www.youtube.com/watch?v=WBf_8w8qsD8 Để điều trị tho&aacute;i h&oacute;a cột sống lưng dưới, hầu hết c&aacute;c trường hợp bệnh tho&aacute;i ho&aacute; cột sống chỉ nhẹ, thỉnh thoảng cứng v&agrave; đau v&agrave; kh&ocirc;ng cần điều trị. X-quang quẻ l&agrave; phương ph&aacute;p tốt nhất để chẩn đo&aacute;n tho&aacute;i h&oacute;a cột sống nhằm r&agrave; so&aacute;t xem c&oacute; thương tổn xương, gai đốt xương v&agrave; mất sụn hoặc đĩa kh&ocirc;ng. Thuốc steroid dạng uống hoặc ti&ecirc;m d&ugrave;ng khi đau nặng. Cứng hoặc đau ở cổ hoặc lưng. Tuy nhi&ecirc;n, bạn n&ecirc;n hạn chế nghỉ ngơi tại giường, nẹp, thanh giằng trong thời k&igrave; d&agrave;i. Vật dụng hỗ trợ l&agrave;m dịu t&igrave;nh trạng đau khớp, chẳng hạn như nẹp, niềng v&agrave; gậy c&oacute; thể gi&uacute;p giảm bớt sự kh&oacute; chịu v&agrave; đề ph&ograve;ng chấn thương. https://www.youtube.com/watch?v=MHz27KkZ-9A </p>Main menu 2

by Dr. Radut.